🔷Articles of Association

Version 1.2

ShortURL | Playbook | Assistant

These Articles of Association was approved on 08 July 2020.

TIOF's Articles of Association are in the process of being updated.

Estonian version

This is the original filed and registered version.

MTÜ "The IO Foundation" põhikiri

 1. MTÜ "The IO Foundation" (edaspidi ühing) on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille asukohaks on Tallinna linn.

 2. Ühingu eesmärgiks on edendada, kaitsta, arendada ja väärtustada digitaalseid õigusi.

 3. Ühingu liikmeks olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ühingu juhatus.

 4. Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta.

 5. Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.

 6. Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu; või on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.

 7. Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek vastavalt seadusele, kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed.

 8. Üldkoosoleku kokkukutsumisel ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest. Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust.

 9. Ühingu juhatusse valitakse üks kuni kolm liiget viieks aastaks.

 10. Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik- õiguslikule juriidilise isikule.

Vastu võetud 08.07.2020

English Version

This is an automatically translated version.

Statutes of the NGO "The IO Foundation"

 1. The NGO "The IO Foundation" (hereinafter the association) operates in the public interest an organization based in the city of Tallinn.

 2. The purpose of the Association is to promote, protect, develop and enhance digital rights.

 3. Any natural or legal person who is willing to take an active part in membership may be a member of the association to achieve the goals of the association and fulfills the requirements of the articles of association. Membership admission and expulsion shall be organized by the board of the association.

 4. A member of the association has all the rights arising from law and the right to receive from the governing bodies comprehensive information on the activities of the association.

 5. The amounts of the association's entrance and membership fees are approved by the general meeting.

 6. A member of an association may be expelled from the association in addition to the cases provided by law, if he fails to pay the prescribed membership fee, or entrance fee; or has knowingly submitted incorrect information upon admission to the association data due to which his admission as a member of the association was not lawful.

 7. The highest body of the association is the general meeting of members in accordance with the law where all members of the association may participate.

 8. When convening a general meeting and adopting resolutions, the law shall apply. The general meeting has a quorum regardless of the number of participants.

 9. One to three members shall be elected to the board of the association for a term of five years.

 10. Upon termination of the activities of the Association, the remaining assets shall be transferred non-profit associations and foundations and religious associations with income tax relief a similar organization or public to a legal person.

Adopted on 08.07.2020

Last updated

Logo

The IO Foundation