πŸ”·Memorandum of Association

Version 1.0

ShortURL | Playbook | Assistant

This Memorandum of Association was registered on 05 April 2018.

Estonian version

This is the original filed and registered version.

MTÜ "The IO Foundation" ASUTAMISLEPING

Jean Francois Queralt (isikukood: 37503030090, elukohaga Philippines) ja fesalife OÜ (i.k 14469686, elukohaga Estonia), edaspidi asutajad sálmisid mittetulundusühingu asutamislepingu jÀrgmistel tingimustel:

 1. Mittetulundusühingu nimi on MTÜ "The IO Foundation"

 2. MittetulundusΓΌhingu asukohaks on Riia 128, 50411 Tartu, Estonia linn/vald

 3. MittetulundusΓΌhingu eesmΓ€rgiks on "To respect, protect and provide solutions for Digital Rights and promote the creation of a Universal Declaration of Digital Rights (UDDR)".

 4. Asutajad kohustuvad tasuma kΓ΅ik asutamisega seotud kulud.

 5. Asutajad mÀÀravad mittetulundusühingu juhatuse liikme(te)ks: Jean Francois Queralt - i.k: 37503030090, elukohaga Philippines fesalife OÜ - i.k: 14469686, elukohaga Estonia

 6. Asutajad kinnitavad asutamislepingu lisana mittetulundusΓΌhingu pΓ΅hikirja.

Asutamisleping on sΓ΅lmitud 05.04.2018

English Version

This is an automatically translated version.

AGREEMENT ESTABLISHING THE NGO "THE IO FOUNDATION"

Jean Francois Queralt (personal identification code: 37503030090, residing in the Philippines) and fesalife OÜ (i.k 14469686, residing in Estonia), the founders entered into a non-profit-making association under the following conditions:

 1. The name of the non-profit association is MTÜ "The IO Foundation"

 2. The seat of the non-profit association is Riga 128, 50411 Tartu, Estonia city / municipality

 3. The purpose of the non-profit association is "To respect, protect and provide solutions for Digital Rights and promote the creation of a Universal Declaration of Digital Rights (UDDR) ".

 4. The founders undertake to pay all costs associated with their establishment.

 5. The founders shall appoint the following as a member(s) of the board of a non-profit association:

  Jean Francois Queralt - i.k: 37503030090, residing in Philippines fesalife OÜ - i.k: 14469686, residing in Estonia

 6. The statutes of the non-profit association shall be approved by the founders as an annex to the memorandum of association.

The memorandum of association has been entered into on 05.04.2018

Last updated

Logo

The IO Foundation